Η εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 209, ΤΚ 15124 στο Μαρούσι Αττικής, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως αυτό ορίζεται στην σχετική νομοθεσία) τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της επιδίωξης των καταστατικών σκοπών της.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων τα οποία συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην κάτωθι διεύθυνση

Φόρμα επικοινωνίας: https://www.prometheusgas.gr/el/contact/

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επεξεργαστούμε και να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για την εταιρεία μας.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών  προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας.

Η εταιρεία δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στη φόρμα επικοινωνίας, εκτός και αν αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Σε μία τέτοια περίπτωση, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα τα οποία απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας.

Για τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη σχετική νομοθεσία, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό 2016/679, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) με στοιχεία επικοινωνίας: Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης και Συνεργάτες, τηλέφωνο: 210-2205950, e-mail: dpo@latsoudislaw.com και ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 3, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείαςστην ιστοσελίδα https://www.prometheusgas.gr/el/

Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.