Η εταιρεία “Προμηθέας Gas A.E.”, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 209, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως αυτό ορίζεται στην σχετική νομοθεσία) που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία “Προμηθέας Gas A.E.” και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμα και τα έγγραφα που τυχόν το συνοδεύουν (βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, αντίγραφα πτυχίων κλπ.) και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση των υποψήφιων εργαζομένων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή νέου προσωπικού.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Η “Προμηθέας Gas A.E.” δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και τα συνοδευτικά του έγγραφα.

Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και τη σχετική νομοθεσία, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία “Προμηθέας Gas A.E.”.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό EE 679/2016, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της “Προμηθέας Gas A.E.” (Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης και Συνεργάτες, στοιχεία επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου 210-2205950, e-mail dpo@latsoudislaw.com και στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 3, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της “Προμηθέας Gas A.E.”, στην ιστοσελίδα www.prometheusgas.gr. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.